top of page
Missie en visie

Het arrondissement Halle-Vilvoorde kampt van oudsher met een beperkt aanbod aan ambulante en residentiële voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg. Dit heeft er de partners van dit netwerk toe aangezet om voluit te investeren in netwerkvorming. Via het bundelen van de krachten en middelen van, en een zeer nauwe samenwerking met de welzijns- en GGZ organisaties en de eerstelijnszorgvoorzieningen, inclusief de zorgvragers en hun omgeving, bouwen we aan de optimalisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken.
 

VISIE OP HULPVERLENING

 • De hulpverlening gaat uit van een zorgvraag waarbij de cliënt maximaal het heft in eigen hand houdt

 • De hulpverlening doet maximaal beroep op het gezonde deel van de cliënt, zoekt naar de krachten van de cliënt met respect voor zijn zelfstandigheid en het maximaliseren van de eigen sturing (d.i. empowerment)

 • De hulpverlening hoort voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te zijn

 • De hulpverlening is regionaal ingebed en wordt gedragen door verschillende diensten die op elkaar afgestemd zijn . De bij de bevolking aanwezige noden worden gedetecteerd zodat het zorgaanbod hieraan kan aangepast worden
   

CENTRALE WAARDEN

 • Een herstelgerichte visie met een centrale positie van de cliënt

 • Een gepersonaliseerde en respectvolle houding t.a.v. de cliënt (ongeacht afkomst, levensbeschouwelijke of politieke overtuiging, …)

 • Het maximale zelfbeschikkingsrecht van de cliënt en recht op informatie en inspraak van de cliënt

 • Garantie voor de bescherming van persoonlijke levenssfeer
   

DOELSTELLINGEN

 • Inzetten op verbinding tussen de verschillende welzijns- en GGZ organisaties in ons werkingsgebied. 

 • Creëren van beweging 

 • Inzetten op innovatie, partners blijven motiveren om zichzelf te blijven vernieuwen.

 • Inspirerend werken, nieuwe samenwerkingsverbanden stimuleren ten voordele van de cliënt.

 • Extra inzetten op preventie

 • Duidelijke en transparante communicatie naar zowel hulpverleners als cliënten en naasten

 • Streven naar zorgpaden waar de cliënt de nodige zorg krijgt afhankelijk van waar hij/zij zich bevindt op het pad.

bottom of page